غلامرضا تختی روبروی شاه ایستاد. سران کشوری و لشکری و امرای ارتش هم دور تا دور ایستاده اند. تختی قرار است بازوبند پهلوانی کشتی ایران را از شاه کسب کند.
او می بایست سرش را خم می کرد تا شاه، مدال را دور گردنش بیاندازد. اما این کار را نکرد. شاه هم به روی خودش نیاورد و دست هایش را بالاتر برد و مدال را دور گردنش انداخت.
بسیاری از نزدیکان دربار از این عمل تختی ناراحت شدند و پس از مراسم او را شماتت کردند.
 
 

 

منبع:خبرآنلاین