تبلیغات
جدیدترین و زیبا ترین عکس ها - تحقیق اصول سخنوری '; //Begin Of AutoKeywords $keystring = str_replace(' ', ',', trim($context['page_title'])); echo ''; //End Of AutoKeywords echo '

درس اول

سخنوری و روابط عمومی

 سخنوری فن یا هنری است كه به وسیله آن می‌توان شنونده را اقناع و بر منظور خویش آشنا و ترغیب كرد  و این فن كاربرد فراوانی در روابط عمومی دارد.

از این فن می‌توان در بازدیدها، سمینارها، گردهمایی‌ها‚ جلسات مختلف، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی  و دیگر موارد بهره گرفت.

 پندهایی در سخنوری

1. سخنوری هنری است كه همه كس به آن نیازمند است. كسانی كه با مردم سرو كار دارند تقریباً همه محتاج به سخنوری می‌شوند. مخصوصاً ارباب علوم و فنون.

2. سخنوری به خودی خود شغل و پیشه نیست، فقط  وسیله‌ای برای پیشرفت مقصود است.

3. سخنور اگر درست  به شرایط سخنور عمل كند برای عامه بهترین مربی تهذیب كنندة نفوس است.

4. برای سخنور شدن هم علم سخنوری لازم است.، هم عمل و هم مشق و ورزش.

5. سخنور باید محفوظات بسیار داشته باشد.

6. چون بسیاری از اوقات سخنور باید گفتار خود را كتباً تهیه كند، علم ادب و مشق نویسندگی لازم است.

7. سخنور باید بر موضوعی كه در آن سخنوری می‌كند مسلط باشد و آنچه دانستی است در آن باب بداند و از خود مطمئن باشد.

8. سخنور گذشته از احاطه بر موضوع و زیردستی در سخنوری باید مردم را بشناسد و علم نفس داشته باشد. نكته سنج و دقایق شناس باشد. منطق و فلسفه و سیاست مدن و اخلاق و تاریخ خوب بداند.

9. سخنور باید همواره در امور و احوال مردم به مشاهده پردازد و متنبه و متذكر باشد.

10. قواعد و اصولی كه در سخنوری می‌آموزید باید بلكه ذهن شما شود نه اینكه در موقع سخنوری بخواهید آن را به یاد بیاورید و سخن خود را بر آنها منطبق سازید.

11. نباید تصور كرد كه سخنوری حتما به آب و تاب دادن سخن است. مواردی هست كه باید چنین باشد اما هر قسم سخن نیكو گفتن اگر چه بسیارساده و بی پیرایه باشد . سخنوری است.

12. در سخنوری از كسی تقلید مكنید و به طبیعت خود باشید.

13. بهترین سخنور آنست كه در سخن گفتن قصد سخنوری نكند. یعنی نیتش جلوه كردن در سخنوری نباشد و حواس خود را همه مصروف انجام وظیفه كند.

14. هر وقت سخنوری در پیش دارید، قبل از آن تن یا روح خود را خسته مكنید.

15. وقتی كه در حضور جماعت برای سخنوری حاضرمی‌شوید، هیأت خود را درست و به قاعده بسازید.

16. هنگام سخنوری اگر حواستان پریشان باشد، اندكی تأمل كنید تا حواس بجا بیاید شتاب مكنید نفس بكشید آرام پیش بروید.

17. بدون اینكه تذلل كنید، نسبت به شنوندگان مؤدب و متواضع باشید چیزی مگویید دلیل بر این كه آنان را نادان می‌پندارید .اصرار نداشته باشید كه ایشان را در خبط و خطا قلم بدهید و اثبات تقصیر برای ایشان بكنید غرور و خودپسندی منمایید.

18. در سخنوری ظرفیت شخصی بخرج مدهید. كلیات بگویید و اگر ناچار با كسی طرف شدید در عین محكم و استوار بودن ملایم، متین و عاقل باشید.

19. تا می‌توانید از خود سخن مگویید و ادعای راستگویی و بی‌غرضی مكنید كاری كنید كه از سخن و احوال شما به این صفات در شماپی ببرند .

20. در مجالس مشاوره و محاوره سخن فراوان و مكرر مگویید و به دیگران نیز مجال بدهید خود را به شهوت كلام معرف كنید.

21. فریاد مكشید و به سرعت سخن مگویید شمرده حرف بزنید لحن ، صوت، اشارات، حركات و نگاه خود را مراقبت كنید . ماشین مباشید.

22. تا می‌توانید از روی نوشته سخنوری مكنید. در سخنوری علمی، تشریفاتی و گاهی در سخنوری قضایی از روی نوشته خواندن جایز است. در سخنوری سیاسی كمتر و در سخنوری منبری هیچ وقت جایز نیست.

23. در هر حال از شنوندگان نگاه بر مدارید و به همه طرف متوجه باشید . تنها به یك سو منگرید گوینده و شنونده باید به هم مربوط باشند مثل اینكه با هم صحبت می‌كنند.

24. سخنوری آن است كه سخن، تعلیم دهنده، دلپسند و مهیج باشد. هم مغز را راضی كند، هم گوش را خوش آید و هم دل را ببرد.

25. سخنور باید معانی لطیف پسندیده را به ترتیبت صحیح در لفظ و عبارت فصیح ، ساده، روان و خوش آهنگ در آورد.

26. از عبارات دراز و عالمانه و فضل فروشی بپرهیزد.

27. معانی فراوانی خوب است اما از سخن‌های سست و نابجا و بیهوده باید پرهیز كرد چنانكه در زراعت علف هرزه و زواید را باید بر انداخت.

28. بلندی سخن از بزرگی روح بر می‌آید. استحكام سخن از متانت خلق، دلپذیری سخن از طبیعی بودن، مهیج و مؤثر بودن سخن از دل است . رنگ و روغن سخن از قوت تخیل گوینده و درستی سخن از مطالعه بسیار.

29. سخن، طبیعی باید گفت و متناسب و موزون باید حرف زد.

30. سخنوری كه افكار و معانی بدیع ندارد، به آرایش لفظ و عبارت می‌پردازد.

31. سخن باید از جهت معنی و لفظ و لحن و اشارات با مقتضای زمان و مكان و احوال اشخاص موافق باشد و همچنین با موضوع تناسب داشته باشد.

32. مواضع حاضر و آماده اشعار و امثال مبتذل و عبارات معروف رابه كار بردن ( جز در مواردی كه خیلی بجا، مناسب، پخته و احوال مستعد باشد آنهم غالباً به اشاره) ركیك است و بی‌مزه مانند غذای سردی كه دوباره گرم كنند و بخورند یا لباس كهنه‌ای كه زیرو روی كنند و بپوشند مخصوصاً از وصله ناهمرنگ باید پرهیز كرد.

33. زبان بازی و لفاظی كردن در سخنوری چنان است كه طبیعت بر بالین بیمار بجای معالجه ادبیات ببافد و وكیل در محضر قاضی بجای دفاع از جان و مال موكل شاعری كند.

34. تا می‌‌توانید قوه تفهیم خود را افزایش دهید و مطلب را روشن ادا كنید.

35. اگر می‌خواهید در اقناع به درستی پیشرفت كنید. بكوشید كه استدلال خود را با آنچه شنوندگان شما به تجربه دریافتند‌اند و به آن معتقدند موافقت دهید تا مجهول را قیاس به معلوم كنند. معرفت نفس در این امر دستیاری به سزا تواند بود.

36. دلایل را جمع كردن و فراوان و دنبال یكدیگر آوردن و شواهد، امثال، قضایا و مواد بسیار ضمیمه كردن اگر به قدر حاجت و از روی سلیقه و ترتیب و مطابق فهم و ذوق شنوندگان باشد، موجب اقناع تأثیر كلام است.

37. دلنشین شدن سخن آنست كه گفتار با آنچه شنوندگان به آن دلبستگی دارند متناسب باشد. اموری كه مردم به آن دلبستگی دارند ثروت است و شهرت، نام نیك و شرافت، تمتعات و لذایذ، امور ذوقی و عواطف و مانند آنها.

38. سخن كه موافق ذوق و سلیقه عقیده شنونده باشد برای او دلنشین است.

39. سخن گفتن از جاندار و جنبنده دلنشین‌تر از گفت وگو از چیزهای بی‌‌جان و بی‌حركت است.

40. نقل وقایع و قضایایی كه متضمن كوشش و كشمكش با عناصر طبیعی یا با مخالفین انسانی باشد، دلنشین است.

41. از محسوسات و امور نزدیك به فهم سخن گفتن، برای عامه دلنشین‌تر است تا گفت و گو از معقولات و مجردات.

42. داستان سرایی و مثل‌آوردن از موجبات دلنشینی سخن است.

43. ظرافت و مخصوصاً دست انداختن مخالفین و كسانی كه مردم آنان را دوست ندارند، دلنشین است.

44. سخن هر چه متنوع ترباشد، دلنشین‌تر است.

45. فكر ( آنچه در شعر مضمون می‌‌گویند) اگر با شهامت ، از روی بلندی طبع، پر معنی، دقیق و نازك و شدیدالتأثیر باشد، هم دلنشین است و هم تهییج و ترغیب می‌كند.

46. تهییج و ترغیب دست می‌‌دهدهرگاه عدالت خواهی، شرافت، جوانمردی یا خودپسندی و هم چشمی، حسن رقابت و طبع تقلید مردم را تحریك كند.

47. هر چه احوال رابیشتر و بهتر مجسم كنید، ( مانند شاعران و نقاشان) ترغیب و تهییج بهتر صورت می‌گیرد و سخن بیشتر تأثیر می‌كند.

48. در موقع تهییج  و تحریك عواطف، تصنیع كردن و مخصوصاً صنایع لفظی به كار بردن بسیار بی‌جاست. آیا كسی كه دردمنداست، در ناله خود ترصیح و تجنیس به كار می‌برد؟ یا مادری كه بر فرزند خود زاری می‌كند سجع و قافیه می‌بافد؟

49. در سخن گفتن، حرارت دروغی بسیار خنك می‌شود.

50. تحریك عواطف در جمعیت فراوان، آسانتراست تا در جماعت اندك چنانكه در یك فرد بسیار دشوارتر است تا در یك گروه.

51. سخنور باید نیك نفس، خیرخواه و خوش نیت باشد. عواطف نیكو داشته باشد. به هر نیكی عاشق و از هر بدی بیزار باشد.

52. سخنور باید با شرافت، امین، بزرگوار، راستگو، صمیمی و متخلق به فضایل باشد.

53. سخنور باید از طبیب مجتا‌ط‌تر، دلسوزتر و با وجدان تر باشد. چون طبیعت تن مردم را

دردیست دارد و سخنور روح را.

54. سخنورباید فكور، خردمند و با ذوق و سلیقه باشد.

55. سخنور باید دلیر و با شهامت و خونسرد باشد و خود را نبازد. عصبانیت به خود راه ندهد. خود داری داشته باشد . حاضرالذهن و حاضر جواب باشد.

56. سخنوری اگر با حسن نیت و خردمندی باشد، برای جامعه سودمند ترین كارهاست اما اگر برای اغراض نفسانی و نیت بد به كار برده شود، مضرترین چیزهاست و همچنانكه سخنور خوب ارجمندترین مردم است سخنور بد پست ترین اشخاص است و از این رو حقیقت آن داستان دانسته می‌شود كه حكیم گفت: زبان هم شریف‌ترین و هم خبیث ترین اعضای انسان است.

57. سخنور باید بی‌غرض باشد و از سخنوری جز ادای وظیفه، منظوری نداشته باشد.

58. بهترین حسن خاتمه برای این كتاب شعر خواجه  حافظ است كه خود یكی از بزرگترین سخنوران جهانست و می‌فرماید:

-         در بساط نكته دانان خودفروشی شرط نیست

-          یا سخن دانسته گوی مرد عاقل یا خموش

 

چگونه هنگام سخنرانی بر ترس خود غلبه كنیم؟

قبل از سخنرانی چه احساسی دارید؟

اغلب مردم ممكن است برای انجام دادن كار مهمی كه در حضور مردم صورت می‌گیرد دچار هیجان و اضطراب باشند. بازیگران قبل از بازی، سیاستمداران پیش از سخنرانیها و قهرمانان ورزشی قبل از مسابقه دارای چنین حالتی هستند.

در این لحظات افراد موفق آنهایی هستند كه آموخته‌اند چگونه هیجان خود را به نفع خود بكار بگیرند.

تحقیقات نشان می‌دهد كه 76 درصد از سخنوران ورزیده قبل از رفتن به جایگاه سخنرانی دچار ترس و هیجان هستند اما آنها این نوع هیجان را نشانه‌ای از سلامت روان برای انجام دادن فعالیتی مثبت تلقی می‌كنند. به عبارت دیگر هیجانی بودن در آغاز سخنرانی، حالتی كاملاً طبیعی و حتی مطلوب است زیرا بدن در این حالت مانند هر حالت پر اضطراب دیگری تلاش می‌كند با ترشح آدرنالین بیشتر واكنش مثبت نشان دهد.

این ترشح ناگهانی آدرنالین همان عاملی است كه موجب تپش قلب و لرزش دست و زانو و عرق پوست می‌شود و هر شخصی كه بخواهد در برابر جمع سخن بگوید تا حدودی این واكنش‌ها را دارد.

 حال سؤال این است كه چگونه می‌توان از این حالات هیجانی و عصبی، كار مثبت كشید؟

لازم است بدانیم بجای اینكه تلاش كنیم همه هیجان روحی قبل از سخنرانی را از بین ببریم، بكوشیم آن حالت را به وضعی مطلوب كه متخصصان آن را هیجان مثبت می‌نامند، تبدیل كنیم. هیجانی سرشار از شور و شوق و سرزندگی كه متفاوت با آن حالات عصبی و بازدارنده روحی است و دیگر شما را قربانی نخواهد كرد؛ بلكه حیاتی جدید می‌بخشد و حالات انسان را كاملاً در اختیار دارد.

در اینجا شش راه تجزیه شده و مطمئن برای تبدیل حالات عصبی و روانی منفی قبل از سخنرانی به حالات و هیجانات مثبت مطرح می‌شود.

1- مرحلة اول، این مرحله را شما قبلاً طی كرده‌اید و دوره‌های آموزشی آن را پیش از این گذرانده‌اید. كافی است درباره گذشته خودتان در روزهای اول كودكستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه و روزهای اول آشنایی با محیط كار و شغلتان فكر كنید. به احتمال زیاد در همه موقعیت‌ها شما با وضعی جدید، غیرعادی و تنش‌زا روبرو بوده‌اید. سازگار شدن با هر كدام از موارد، ترس و واهمه‌ای موقتی و كوتاه همراه داشته است. دربارة سخنرانی كردن در وضع فعلی چنین حالتی مصداق دارد.برای اغلب افراد بویژه دانشجویان هنگام صحبت در برابر دوستان هم‌دانشگاهی خود مهمترین عامل، ناآگاهی است هر چه فرد از چگونگی سخنوری بیشتر آگاه باشد و بیشتر سخنرانی كند، ترس و واهمه سخنرانی كردن در او كمتر می‌شود.

یادگیری مهارت سخن گفتن با یادگیری دیگر هنرها و فنون زیاد متفاوت نیست و مانند آنها نیازمند تكرار، تمرین، آزمایش و خطاست.گاهی می‌توان در كلاس، میان دوستان دانشگاهی سخنرانی كرد و آنها را بهترین مخاطب‌ها برای ارزیابی عیوب سخنرانی خود دانست و این كار یعنی سخنرانی در جمع نزدیكان و دوستان به مرور شما را به مهارت و هنر سخنوری نزدیك می‌كند.

 2- مرحله دوم، آمادگی است. راه حل دیگر برای كسب اطمینان و تسلط در سخنرانی، انتخاب عنوان مناسب و مورد توجه و علاقه خود ماست. صحبتهای هر سخنوری كه با آمادگی كم به سخنرانی بپردازد، نامنظم، غیرمستند و مبهم خواهد بود.

برای آماده كردن یك سخنرانی چقدر وقت لازم است؟

تجریه نشان داده كه برای هر دقیقه سخنرانی یك تا دو ساعت آماده‌سازی نیاز است و گاهی متناسب با میزان تحقیق مورد نیاز وقت بیشتری احتیاج است.شاید چنین زمانی طولانی به نظر برسد اما نتایج آن بسیار با ارزش است.

درست شبیه بازیگری كه تمرین می‌كند تا درست نقش خود به طور كامل قرار بگیرد.شما نیز با صرف وقت برای ایجاد آمادگی بیشتر به احساس اطمینان و نهایتاً جایگاه درست نایل می‌شوید.

یك كارشناس و مربی فن سخنوری به نام لی‌لی والترز در كتاب « شگردهای سخنوران موفق» تخمین زده است كه آمادگی مطلوب ممكن است ترس و واهمة حضور در جایگاه سخنرانی را تا 75 درصد كاهش دهد.

هما حسنی

باسلام خدمت مراجعه کنندگان محترم به سایت
دراین وبلاگ مطالب زیر را می توانید مشاهده کنید در ضمن جهت تبادل لینک با ما می توانید مارا با نام جدیدترین عکس ها لینک نموده و با اطلاع دادن به ما در قسمت نظرات یا ارسال لینک روزانه ؛ لینک شوید
جدید ترین مدل لباس زنانه،مدل لباس مجلسی ، مدل لباس شب ،مدل لباس دخترانه ،مدل لباس اسپورت ، مدل لباس عروس ،مدل لباس نامزدی ،مدل لباس گیپور ، مدل كت ودامن ، مدل كت وشلوار زنانه آموزش آشپزی،مدل لباس,مدل لباس مجلسی,مدل لباس راحتی,مدل لباس کوتاه,مدل لباس شب,مدل لباس های زیبا و شیک,مدل انگشتر,مدل دکوراسیون,رازهای زیبایی,مدل تاپ دخترانه,مدل تاپ زنانه,مدل لباس کره ای,مدل لباس عربی,مدل لباس دخترانه,مدل مو,مدل مانتو,مدل لباس شب,مدل لباس 2011
آلبوم تیپ های متفاوت نیکی کریمی
آلبوم لباس های شب بارداری به سبک سلبریتی ها
تحقیق اصول سخنوری
بیوگرافی حمیده خیرآبادی
بیوگرافی رضا کرم رضائی
حامد کمیلی Hamed Komeili
بیوگرافی مهتاب کرامتی
بیوگرافی امین زندگانی
بیو گرافی لیلا اوتادی
بیو گرافی ناتالی پورتمن
بیو گرافی هالی بری
بیوگرافی مل گیبسون
بیوگرافی گلاب آدینه
بیوگرافی محمد علی كشاورز
بیوگرافی ثریا قاسمی
زندگی نامهحسین پناهی
بیو گرافی اکبر عبدی
بیوگرافی خسرو شکیبایی
بیو گرافی عباس کیارستمی
بیوگرافی محمد علی فردین
بیوگرافی حمید سمندریان
درباره یغما گلرویی
بیو گرافی ایرج قادری
زندگینامه بهرام رادان
زندگینامه شقایق فراهانی
زندگینامه محمدرضا شریفی نیا
زندگینامه امین حیائی
زندگینامه پگاه آهنگرانی
زندگینامه مهناز افشار
زندگینامه هدیه تهرانی
بیوگرافی مهران مدیری
زندگینامه شیلا خداداد
زندگینامه شاهرخ استخری
زندگینامه یغما گلرویی
زندگینامه محمد نوری - خواننده پاپ ایرانی
زندگینامه رزیتا غفاری - بازیگری که با سر در استخر خالی شیرجه زد
زندگینامه کیومرث ملک مطیعی
بیوگرافی شهره لرستانی
بیوگرافی رویا نونهالی
بیوگرافی صغری عبیسی (آفرین)
بیوگرافی جمشید مشایخی
بیوگرافی پرویز پرستویی
بیوگرافی الناز شاکر دوست
بیوگرافی حامد بهداد
بیو گرافی و فیلمو گرافی دانیال حکیمی
بیوگرافی حدیث فولادوند
بیوگرافی لعیا زنگنه
بیوگرافی افسانه بایگان
بیوگرافی فرامرز قریبیان
بیوگرافی باران کوثری
بیوگرافی فتحعلی اویسی
بیوگرافی محمدرضا گلزار
بیوگرافی فاطمه معتمدآریا
بیوگرافی لاله اسکندری
بیوگرافی بهروز وثوقی
بیوگرافی جمشید هاشم پور
بیوگرافی محمدرضا فروتن
بیوگرافی کتایون ریاحی
بیوگرافی نیکی کریمی
زندگی نامه آناهیتا همتی
بیوگرافی نیکی کریمی
فیلم سن پطرزبورگآمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

طبقه بندی

نویسندگان

صفحات جانبی

Powered by WebGozar